Happy Life, เพื่อชีวิต

แค่ปรับ…ชีวิตก็เปลี่ยน

  แค่ปรับ…ชีวิตก็เปลี่ยน ตารางชีวิตมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเรา ก็มักจะวนเวียนอยู่กับวงจรชีวิตเดิมๆ เช่น ทำงาน กิน เที่ยว ฯลฯ วนไปแบบนี้ จนหลายๆ ครั้ง ทำให้เราหลงลืมดูแลตัวเอง ดูแลในที่นี้หมายถึงดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ