Happy Entertainment, เทคโนโลยี

จักรยานจากผ้าไหม คันแรกของโลก (The World’s first Bicycle Silk)

      แรงบันดาลใจจากการประยุกต์วัสดุในท้องถิ่นอย่างผ้าไหม ที่นอกจากจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน การทำเครื่องสำอาง ฯลฯ  ยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนอื่นๆ ได้อีก เนื่องจาก ไหมมีลักษณะของโครงสร้าง ที่มีความแข็งแรง การรับแรง เทียบเท่ากับเหล็ก  จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้สองอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์